Synonyms and Antonyms words

Synonyms & Antonyms words

Synonyms and Antonyms words म्हणजे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द ,हे शब्द खूप सार्‍या स्पर्धा परीक्षांसाठी विचारलेले जातात Talati bharti Question …

Read more

Tense in Marathi

Tense in Marathi

Tense in Marathi क्रियेचा काळ दर्शविणाऱ्या क्रियापदाच्या 3 forms of Verbs रूपाला ( Tense ) काळ असे म्हणतात.सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर,एखाद्या …

Read more

Articles in Marathi

Articles in Marathi

Articles in Marathi इंग्रजी भाषेत A, An आणि The ही तीन उपपदे आहेत. पैकी अ आणिॲन याचा अनिश्चिततावाचक उपपदे ( …

Read more

12 Punctuatuions Marks in Marathi

Punctuation marks in marathi

Punctuatuions Marks in marathi ना मराठीत विरामचिन्हे म्हणतात. विराम चिन्हाचा वाक्यात योग्य वापर म्हणजे शुद्धलेखन विरामचिन्हाच्या उपयोगामुळे एक वाक्य  संपून …

Read more

3 forms of Verbs

3 forms of verb

3 forms of Verbs (काही निवडक क्रियापदांची तीन रूपे)     3 forms of Verbs क्रियापद  म्हणजे वाक्याचा आत्मा! वाक्यरचना …

Read more